Na spletni strani Ljudske univerze Krško uporabljamo piškotke.

S pomočjo piškotkov izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več

Se strinjam

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vašo napravo, da lahko spletna stran omogoči dodatne možnosti, ki bi bile drugače nemogoče. Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika. Shranjevanje in uporabo le teh lahko onemogočite ali omejite.

Za podroben opis uporabe piškotkov kliknetu tukaj.

Kakovost v svetovanju

Zaposleni v svetovalnem središču, smo pričeli z usposabljanjem za uvajanje sistema kakovosti v svetovalno dejavnost za izobraževanje odraslih v letu 2009.


V letu 2009 smo se vključili v projekt »Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO«, ki ga je Andragoški center Slovenije osnoval ob uvajanju modela presojanja in razvijanja kakovosti v mreži vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

Uvajanje modela je bil del projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011. Projekt je financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se je izvajal v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007−2013«, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

Usposabljanje za vodje svetovalnih središč in svetovalce je obsegalo osem 8-urnih delavnic, ki so nas vodile do izpeljave prve samoevalvacije, usklajene z modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

Najprej smo opravili analizo naše dejavnosti v letih 2007, 2008 in prvi polovici leta 2009. Uporabili smo metodo SWOT analize. Dejavnost središča smo analizirali glede na prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v notranjem in zunanjem okolju našega svetovalnega središča. SWOT analizo smo novembra 2009 nadgradili z anketiranjem naših svetovancev o zadovoljstvu s storitvami, ki jih nudimo. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo pripravili samoevalvacijsko poročilo, kateremu je sledila izdelava akcijskega načrta za razvoj kakovosti.

V letu 2009 smo na enotni osnovi za vsa središča pripravili tudi listino kakovosti dela svetovalnega središča, v kateri so zapisani dogovori, postopki in aktivnosti, ki jih izpeljujemo za razvoj naše kakovosti. Poleg tega smo oblikovali še izjavo o kakovosti, s katero smo opredelili standarde kakovosti, ki jih želimo zagotavljati v delu našega svetovalnega središča.

Samoevalvacija kakovosti v ISIO

Presojanje in razvijanje kakovosti svetovalnih središč

Ker je eden od ciljev dejavnosti svetovalnih središč odraslim zagotavljati kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje, smo v letih 2007−2008 Andragoški center Slovenije in svetovalna središča razvili celovit model presojanja in razvijanja kakovosti v mreži vseh štirinajstih slovenskih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

Uvajanje modela je del projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007−2013«, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

letu 2009 ob uvajanju modela za presojanje in razvijanje kakovosti v praktično delovanje svetovalnih središč, posvečamo posebno pozornost usposabljanju sodelavcev svetovalnih središč za samoevalvacijo kakovosti svetovalnih središč. Ob tem smo opredelili skupnih sedem vrednot, skupno poslanstvo in vizijo. Vsako svetovalno središče je opredelilo tudi listino kakovosti in izjavo o kakovosti.

Še zlasti nas zanima zadovoljstvo odraslih s storitvami svetovalnih središč, vpliv na večjo vključenost odraslih v izobraževanje in učenje ter vpliv na večjo učinkovitost in uspešnost odraslih pri izobraževanju in učenju …

Model oziroma pristop temelji na treh temeljnih ciljih svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih:
• na zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam;
• na zagotavljanju kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje;
• na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju.

V modelu so opredeljena temeljna področja delovanja svetovalnega središča ter njim pripadajoči standardi kakovosti, kazalniki kakovosti in merila. Model sestavlja deset področij:

 1. potencialni svetovanci (ciljne skupine);
 2. osebje;
 3. viri, oprema, informacijske baze;
 4. svetovalni proces (temeljni proces);
 5. partnerstvo;
 6. informiranje in promocija;
 7. presojanje in razvijanje kakovosti;
 8. rezultati;
 9. učinki;
 10. vodenje, upravljanje in organiziranost.

Izhajajoč iz načela, da nosijo odgovornost za kakovost svetovalnih storitev vsi nosilci, tako na nacionalni kot na lokalni ravni, je v modelu zasnovan t.i. kombiniran način presojanja in razvijanja kakovosti, ki odgovornost in pristojnosti za presojanje kakovosti delovanja in učinkov svetovalne dejavnosti v ISIO porazdeljuje med nosilci na nacionalni in lokalni ravni.

Na nacionalni ravni sta to Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Andragoški center Slovenije, na regionalni in lokalni ravni pa svetovalna središča sama ter vsi ostali subjekti, ki so z njimi povezani ali izkazujejo interes za njihovo dejavnost (strateški in strokovni partnerji ter drugi dejavniki iz okolja).

V skladu z že opisano razdelitvijo odgovornosti za kakovost svetovalnega središča ISIO model predvideva povezano kombinacijo štirih pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti. To so: akreditacija, spremljanje, zunanja evalvacija in samoevalvacija.

Vrednote

V mreži štirinajstih svetovalnih središč, sledimo sedmim skupnim vrednotam našega dela:

 1. dostopnost,
 2. zaupnost,
 3. spoštljivost,
 4. usmerjenost k stranki,
 5. objektivnost,
 6. strokovnost,
 7. kakovost.

Vizija

Slovenska svetovalna središča ISIO bomo najbolj kakovostna in prepoznavna središča svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih na lokalni in nacionalni ravni.

Poslanstvo

Slovenska svetovalna središča ISIO zagotavljamo prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje in svetovanje vsem odraslim kot podporo pri izobraževanju in učenju. Pomagamo jim pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Promoviramo vseživljenjsko učenje in povezujemo vse ponudnike izobraževanja odraslih.

Listina kakovosti

Listina kakovosti središča je sistematičen zapis o tem, kako zagotavljamo kakovost naših storitev. 
Je seznam in opis dogovorov, postopkov, aktivnosti, ki jih naše svetovalno središče sistematično izpeljuje, da razvija svojo kakovost. V njej so zapisani:

 • cilji presojanja in razvijanja kakovosti;
 • načini, s katerimi opredeljujemo svojo kakovost (model, cilji kakovosti, vizija, poslanstvo, vrednote, standardi, pogovori na strateškem svetu ...);
 • načini, s katerimi presojamo kakovost (računalniška aplikacija, evalvacijski pogovori, anketiranje svetovancev, pogovori na strateškem svetu ...);
 • načini, kako ugotovitve o doseženi kakovosti uporabljamo za razvoj in izboljšanje kakovosti (strokovno spopolnjevanje, dobri zgledi, akcijski načrt ...);
 • pogoji, ki so potrebni, da se listina − sistem kakovosti uresničuje.

Izjava o kakovosti

Izjava o kakovosti je dokument, s katerim se središča zavezujemo, da svetovancem, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo standarde kakovosti, ki so opredeljeni v modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.